J.U. Tehnička škola "Mihajlo Pupin" Bijeljina

Kalkulator bodova za konkurs - upis u srednje škole

Logo

Uspeh na maloj maturi: (kada bude uvedena "mala matura")


Srednje ocene za razrede:


Zaključne ocene iz predmeta za osmi (8.) razredZaključne ocene iz predmeta za deveti (9.) razred

  (elektrotehnika i mašinstvo)
  (saobraćaj)
  (šumarstvo i obrada drveta)

Ukupan broj bodova zavisi od bodova na maloj maturi, proseka u poslednja četiri razreda osnovne škole kao i od zaključenih ocena iz pet (5) predmeta u osmom i devetom razredu, a koje je odredilo ministarstvo prosvete za svaku struku posebno.
Ukupni maksimalni broj bodova sa male mature je 20 bodova. Taj broj se množi koeficijentom 0.5.
Za sva zanimanja iz struka elektrotehnika i mašinstvo i obrada metala boduju se: srpski jezik, engleski jezik, matematika, fizika i informatika.
Za sva zanimanja saobraćajne struke boduju se: srpski jezik, matematika, fizika, informatika i geografija.
Za sva zanimanja šumarstva i obrade drveta boduju se: srpski jezik, matematika, informatika, biologija i hemija.