Nastavna sedmica br. 5

(21.04. - 24.04.)

(naziv predmeta i redni broj radne sedmice)
(naziv zanimanja naziv predmeta i redni broj radne sedmice)

Tehničari

tehničar računarstva

ekologija i zaštita životne 5

elektrotehnički materijali 5

praktična nastava 5

osnove elektrotehnike 5

tehničko crtanje 5

tehničar IT

programiranje 5

praktična nastava 5

osnove elektrotehnike 5

aplikativni programi 5

grafika i multimedija 5

tehničar za kompjutersko konstruisanje

tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom 5

mašinski materijali 5

mehanika 5

praktična nastava 5

tehničar drumskog saobraćaja

saobraćajna geografija 5

ekonomika transporta 5

osnovi saobraćaja i transporta 5

konstruisanje 5

tehničar logistike i špedicije

saobraćajni sistemi 5

robe u transportu 5

ekonomika u saobraćaju 5

grafičke komunikacije 5

tehničar računarstva

programiranje 5

električna mjerenja 5

elektronika 5

osnove elektrotehnike 5

praktična nastava 5

računarske komponente 5

tehničar elektroenergetike

električne instalacije i osvjetljenje 5

električna mjerenja 5

elektronika 5

osnove elektrotehnike 5

praktična nastava 5

primena računara 5

tehničar za kompjutersko konstruisanje

mašinski elementi 5

mjerna tehnika 5

kompjuterska grafika 5

računari i programiranje 5

mehanika 5

tehnologija obrade 5

tehničar drumskog saobraćaja

bezbednost i regulisanje saobraćaja 5

elektrotehnika i elektronika 5

praktična nastava 5

mehanika 5

teret i integralni transport 5

motori i motorna vozila 5

tehničar logistike i špedicije

IT i elektronsko poslovanje 5

saobraćajna geografija 5

saobraćajna kultura i komuniciranje 5

saobraćajni sistemi 5

osnove elektrotehnike 5

saobraćajno i poslovno pravo 5

tehničar računarstva

baze podataka 5

računarske mreže 5

programiranje 5

automatika 5

digitalna tehnika 5

praktična nastava 5

tehničar elektroenergetike

električne instalacije i osvjetljenje 5

primjena računara 5

praktična nastava 5

električna mjerenja 5

električne mašine 5

elektroenergetski sistemi 5

tehničar za kompjutersko konstruisanje

hidraulika i pneumatika 5

mašinski elementi 5

tehnologija obrade 5

modeliranje pomoću računara 5

računari i programiranje 5

termodinamika 5

tehničar drumskog saobraćaja

bezbednost i regulisanje saobraćaja 5

praktična nastava 5

saobraćajna infrastruktura 5

organizacija prevoza 5

mehanizacija pretovara 5

motori i motorna vozila 5

tehničar logistike i špedicije

logistika 5

pretovarna sredstva i uređaji 5

telekomunikacioni saobraćaj 5

špedicija 5

standardi kvaliteta i upravljanje kvalitetom 5

organizacija voznog parka 5

robno transportni centri 5

tehničar računarstva

baze podataka 5

računarske mreže 5

programiranje 5

osnove preduzetništva 5

elektroenergetika 5

automatika 5

praktična nastava 5

tehničar elektroenergetike

osnove preduzetništva 5

električne instalacije i osvjetljenje 5

izborni predmet - primjena računara 5

praktična nastava 5

elektroenergetski sistemi 5

industrijska elektronika 5

elektromotorni pogoni 5

električne mašine 5

tehničar za kompjutersko konstruisanje

izborni predmet - konstruisanje 5

automatizacija proizvodnje 5

konstruisanje 5

modeliranje pomoću računara 5

osnove preduzetništva 5

tehnologija obrade 5

energetika 5

izborni predmet - modeliranje pomoću računara 5

modeliranje i simulacija 5

tehničar drumskog saobraćaja

osnove preduzetništva 5

organizacija prevoza 5

motori i motorna vozila 5

praktična nastava 5

saobraćajna infrastruktura 5

izborni predmet - saobraćajna infrastruktura 5

bezbijednost i regulisanje saobracaja 5

saobraćajna psihologija 5

tehničar logistike i špedicije

izborni predmet - IT i elektronsko poslovanje 5

robno transportni centri 5

izborni predmet - organizacija voznog parka 5

špedicija 5

agencijski poslovi i osiguranje u prevozu 5

logistika 5

pretovarna sredstva i uređaji 5

Zanati

električar

električne instalacije i osvjetljenje 5

praktična nastava 5

osnove elektrotehnike 5

tehničko crtanje 5

elektrotehnički materijali 5

elektroničar mehaničar

elektroenergetika 5

osnove elektrotehnike 5

tehničko crtanje 5

elektrotehnički materijali 5

praktična nastava 5

bravar

praktična nastava 5

tehnička fizika 5

konstruisanje 5

tehologija materijala 5

mehanika 5

varilac

praktična nastava 5

tehnička fizika 5

konstruisanje 5

mehanika 5

tehnologija materijala 5

obrađivač metala rezanjem

praktična nastava 5

tehnička fizika 5

konstruisanje 5

tehologija materijala 5

mehanika 5

vozač motornih vozila

praktična nastava 5

ekonomika transporta 5

teret i integralni transport 5

motori i motorna vozila 5

konstruisanje 5

stolar

mašine i uređaji 5

dizajn proizvoda 5

konstruisanje 5

praktična nastava 5

tehnologija materijala 5

električar

električne mašine i uređaji 5

električna mjerenja 5

osnove elektrotehnike 5

praktična nastava 5

elektronika 5

primena računara 5

elektroničar mehaničar

električna mjerenja 5

osnove elektrotehnike 5

praktična nastava 5

elektronika 5

elektronski uređaji i sklopovi 5

primena računara 5

bravar

osnovi preduzetništva 5

praktična nastava 5

tehnologija zanimanja 5

tehnologija obrade 5

osnove elektrotehnike 5

varilac

praktična nastava 5

osnovi preduzetništva 5

tehnologija obrade 5

tehnologija zanimanja 5

konstruisanje 5

obrađivač metala rezanjem

osnovi preduzetništva 5

tehnologija obrade 5

osnove elektrotehnike 5

konstruisanje 5

tehnologija zanimanja 5

praktična nastava 5

vozač motornih vozila

praktična nastava 5

motori i motorna vozila 5

bezbjednost i regulisanje saobraćaja 5

elektrotehnika i elektronika 5

organizacija prevoza 5

saobraćajna infrastruktura 5

stolar

mašine i uređaji 5

praktična nastava 5

tehnologija obrade drveta 5

konstruisanje 5

električar

osnove preduzetništva 5

električne mašine i uređaji 5

praktična nastava 5

elektroenergetski sistemi 5

elektroničar mehaničar

osnove preduzetništva 5

automatika 5

praktična nastava 5

elektronski uređaji i sklopovi 5

bravar

praktična nastava 5

tehnologija zanimanja 5

varilac

praktična nastava 5

tehnologija zanimanja 5

obrađivač metala rezanjem

praktična nastava 5

tehnologija zanimanja 5

vozač motornih vozila

osnove preduzetništva 5

bezbednost i regulisanje saobraćaja 5

organizacija prevoza putnika i robe 5

stolar

osnovi preduzetništva 5

tehnologija obrade drveta 5

mašine i uređaji 5