Nastavni materijali 29.03. - 02.04. 2021.

I razred


I 1


matematika

programiranje

kultura religija

srpski jezik

fizičko vaspitanje

engleski jezik

informatika

ekologija i zaštita životne sredine

tehničko crtanje

praktična nastava

istorija

pravoslavna vjeronauka


I 2


programiranje

matematika

kultura religija

srpski jezik

fizičko vaspitanje

engleski jezik

informatika

praktična nastava

istorija

pravoslavna vjeronauka

aplikativni programi

računarska grafika i multimedija


I 3


matematika

osnove elektrotehnike

kultura religija

srpski jezik

fizičko vaspitanje

engleski jezik

informatika

pravoslavna vjeronauka

ekologija i zaštita životne sredine

praktična nastava

istorija


I 4


fizika

matematika

praktična nastava

kultura religija

srpski jezik

fizičko vaspitanje

engleski jezik

informatika

osnove elektrotehnike

pravoslavna vjeronauka

tehničko crtanje

električne instalacije i osvjetljenje

elektrotehnički materijali

istorija

njemački jezik


I 5


matematika

kultura religija

fizičko vaspitanje

informatika

saobraćajna geografija

ekonomika transporta

osnove saobraćaja i transporta

engleski jezik

istorija

0

njemački jezik


I 6


matematika

kultura religija

srpski jezik

fizičko vaspitanje

informatika

ekonomika transporta

engleski jezik

istorija

pravoslavna vjeronauka

saobraćajna geografija

osnove saobraćaja i transporta


I 7


matematika

mašinski materijali

mehanika

srpski jezik

fizičko vaspitanje

engleski jezik

informatika

pravoslavna vjeronauka

praktična nastava

tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

istorija


I 8


fizika

matematika

praktična nastava

kultura religija

srpski jezik

fizičko vaspitanje

engleski jezik

informatika

ekonomika transporta

saobraćajna geografija

istorija

pravoslavna vjeronauka

njemački jezik


I 9


praktična nastava

tehnologija materijala

matematika

kultura religija

mehanika

srpski jezik

fizičko vaspitanje

informatika

tehnička fizika i elektrotehnika

engleski jezik

istorija

konstruisanje

njemački jezik


I 10


praktična nastava

matematika

mehanika

tehnologija materijala

fizičko vaspitanje

informatika

tehnička fizika i elektrotehnika

konstruisanje

engleski jezik

srpski jezik

istorija

pravoslavna vjeronauka

njemački jezik


I 11


matematika

srpski jezik

fizičko vaspitanje

informatika

dizajn

konstruisanje

praktična nastava

tehnologija materijala

engleski jezik

mašine i uređaji

istorija

pravoslavna vjeronauka

njemački jezik

II razred


II 1


srpski jezik

matematika

programiranje

fizika

kultura religija

fizičko vaspitanje

praktična nastava

osnove elektrotehnike

pravoslavna vjeronauka

elektronika

električna mjerenja

računarske komponente

engleski jezik


II 2


srpski jezik

matematika

programiranje

fizika

fizičko vaspitanje

engleski jezik

praktična nastava

osnove elektrotehnike

elektronika

računarski hardver

engleski jezik

pravoslavna vjeronauka

aplikativni softver


II 3


električna mjerenja

primjena računara

osnove elektrotehnike

fizičko vaspitanje

matematika

električne mašine i uređaji

praktična nastava

srpski jezik

pravoslavna vjeronauka

elektronika

njemački jezik


II 4


električna mjerenja

primjena računara

osnove elektrotehnike

kultura religija

fizičko vaspitanje

matematika

engleski jezik

elektronski uređaji i sklopovi

praktična nastava

srpski jezik

pravoslavna vjeronauka

elektronika

njemački jezik


II 5


srpski jezik

matematika

fizika

elektrotehnika i elektronika

fizičko vaspitanje

engleski jezik

bezbednost i regulisanje saobraćaja

motori i motorna vozila

teret i integralni transport

mehanika

njemački jezik


II 6


srpski jezik

matematika

fizika

osnove elektrotehnike

saobraćajno i poslovno pravo

fizičko vaspitanje

IT i elektronsko poslovanje

engleski jezik

pravoslavna vjeronauka

njemački jezik

saobraćajna geografija


II 7


mašinski elementi

matematika

mjerna tehnika

fizika

kompjuterska grafika

računari i programiranje

mehanika

srpski jezik

fizičko vaspitanje

pravoslavna vjeronauka

tehnologija obrade

engleski jezik

njemački jezik


II 8


elektrotehnika i elektronika

motori i motorna vozila

organizacija prevoza

matematika

praktična nastava

fizičko vaspitanje

engleski jezik

pravoslavna vjeronauka

bezbjednost i regulisanje saobraćaja

srpski jezik

njemački jezik


II 9


praktična nastava o.m.r.

osnove elektrotehnike

kultura religija

fizičko vaspitanje

matematika

osnove preduzetništva

pravoslavna vjeronauka

praktična nastava bravari

tehnologija obrade

tehnologija zanimanja

engleski jezik

konstruisanje

srpski jezik

njemački jezik


II 10


praktična nastava

osnovi preduzetništva

fizičko vaspitanje

matematika

pravoslavna vjeronauka

tehnologija obrade

tehnologija zanimanja

konstruisanje

osnove elektrotehnike

srpski jezik

engleski jezik

njemački jezik


II 11


srpski jezik

fizičko vaspitanje

engleski jezik

matematika

osnove preduzetništva

konstruisanje

mašine i uređaji

pravoslavna vjeronauka

njemački jezik

III razred


III 1


matematika

programiranje

srpski jezik

etika

fizičko vaspitanje

engleski jezik

demokratija i ljudska prava

digitalna tehnika

pravoslavna vjeronauka

računarske mreže

praktična nastava


III 2


matematika

primjena računara

praktična nastava

srpski jezik

etika

elektroenergetski sistemi

električna mjerenja

fizičko vaspitanje

engleski jezik

demokratija i ljudska prava

pravoslavna vjeronauka

električne instalacije i osvjetljenje


III 3


praktična nastava

etika

osnove preduzetništva

fizičko vaspitanje

demokratija i ljudska prava

srpski jezik

električne mašine i uređaji

elektroenergetski sistemi

pravoslavna vjeronauka

njemački jezik

engleski jezik


III 4


etika

osnove preduzetništva

fizičko vaspitanje

praktična nastava

demokratija i ljudska prava

pravoslavna vjeronauka

srpski jezik

automatika

elektronski uređaji i sklopovi

njemački jezik

engleski jezik


III 5


matematika

srpski jezik

etika

fizičko vaspitanje

demokratija i ljudska prava

bezbednost i regulisanje saobraćaja

praktična nastava

mehanizacija pretovara

saobraćajna infrastruktura

motori i motorna vozila

engleski jezik

pravoslavna vjeronauka

njemački jezik


III 6


matematika

srpski jezik

etika

fizičko vaspitanje

engleski jezik

demokratija i ljudska prava

pravoslavna vjeronauka

standardi kvaliteta i upravljanje kvalitetom

njemački jezik

logistika

telekomunikacioni saobraćaj


III 7


hidraulika i pneumatika

matematika

mašinski elementi

modeliranje pomoću računara

računari i programiranje

srpski jezik

tehnologija obrade

etika

fizičko vaspitanje

demokratija i ljudska prava

pravoslavna vjeronauka

termodinamika

engleski jezik


III 8


etika

osnove preduzetništva

fizičko vaspitanje

demokratija i ljudska prava

bezbednost i regulisanje saobraćaja

srpski jezik

engleski jezik

pravoslavna vjeronauka

njemački jezik


III 9


praktična nastava o.m.r.

demokratija i ljudska prava

etika

tehnologija zanimanja (o.m.r.)

srpski jezik

fizičko vaspitanje

matematika

pravoslavna vjeronauka

praktična nastava bravari

engleski jezik

tehnologija zanimanja (bravar)

njemački jezik


III 10


tehnologija zanimanja

fizičko vaspitanje

engleski jezik

praktična nastava

matematika

demokratija i ljudska prava

srpski jezik

pravoslavna vjeronauka

njemački jezik


III 11


etika

srpski jezik

fizičko vaspitanje

demokratija i ljudska prava

tehnologija obrade drveta

praktična nastava

osnove preduzetništva

engleski jezik

mašine i uređaji

pravoslavna vjeronauka

njemački jezik