Misija i Vizija

Misija
Obrazujemo kadrove orjentisane ka tržištu rada i daljem školovanju
Vizija
Moderno organizovan, savremeno opremljen obrazovni centar sa stručno osposobljenim kadrom, otvoren za partnerske odnose sa klijentima i sa merljivim rezultatima.
Brojke vezane za viziju
- Prohodnost ka tržištu rada
- Uspješnost na prijemnim ispitima radi daljeg školovanja
- Vrednovanje zaposlenih od strane poslodavca

Čime se bavimo i kako to radimo

 • Obrazujemo zanimanja iz 4 struke
 • Savremeno opremljeni kabineti
 • Mnogobrojne sekcije za dodatni rad
 • Učešće na takmičenjima i sajmovima
 • Merljivi uspeh u daljem školovanju

Šta o nama kažu drugi i kakvo je zadovoljstvo naših korisnika

 • "Vrlo uspešni studenti."

  Prof.dr Rade Doroslovački, dekan Ftn NS
 • "Izuzetni uspesi na INOST-u."

  Ljubiša Pašić, gen.sek. Saveza inovatora RS
 • "Uspešni na takmičenjima."

  Republički pedagoški zavod RS

Оbećana korist zainteresovanim grupama

Učenici i roditelji
- obrazujemo na bazi modernih programa i uz primjenu savremenih tehnologija
- obučavamo za praktičnu primjenu stečenih teorijskih znanja
- kroz organizovanje vannastavnih aktivnosti razvijamo demokratski duh i socijalizaciju
- obrazujemo u skladu sa potrebama tržišta rada
- kvalitetno pripremamo za dalje školovanje
Privreda - osposobljavamo kadrove za potrebe regionalnih privrednih subjekata
- pripremamo za timski rad
- izgrađujemo odgovoran odnos prema radu i kolektivu
Lokalna zajednica - vaspitavamo članove društva na demokratskim principima
- usklađujemo nomenklature zanimanja sa potrebama
- osposobljavamo za samousavršavanje i korišćenje novih tehnologija
- pružamo mogućnost dokvalifikacije i prekvalifikacije

Vrijednosti i pravila

- odgovornost nam je na 1. mjestu
- timski radimo
- samokritični smo i kritični
- komunikativni i demokratični
- spremni smo za rješavanje konflikata kroz dijalog
- ličnim primjerom služimo ostalima
- otvoreni smo za promjene
- pridržavaćemo se navedenih vrijednosti i pravila
Račanska bb , tel: (+387)55 250 386 , tel/fax: (+387)55 250 218
Atinska 13 , tel: (+387)55 206 318
e-mail: ss57@skolers.org , ssrs57bj@telrad.net