Koje poštujemo

i na kojim insistiramo

Odgovornost je na prvom mjestu
Samokritični smo
Komunikativni smo i demokratični
Otvoreni smo za promjene
Obrazujemo kadrove orijentisane ka tržištu rada i daljem školovanju
Obrazujemo na bazi modernih programa i uz primjenu savremenih tehnologija
Obučavamo za praktičnu primjenu stečenih teorijskih znanja
Razvijamo demokratski duh i socijalizaciju vannastavnim aktivnostima
Pripremamo za timski rad
Vaspitavamo na demokratskim principima
Osposobljavamo za samousavršavanje i korišćenje novih tehnologija

Politika kvaliteta

Tehnička škola „Mihajlo Pupin“ dobila je sertifikat ISO 9001-2000 za dostignuti nivo kvaliteta u upravljanju u maju 2008. godine.

GIZ

njemačko društvo za tehničku saradnju

Tokom realizacije projekta GIZ-a (GTZ) Škola je učestvovala u razvijanju modularnih nastavnih planova i programa za struke mašinstvo i obrada metala i elektrotehnika. Opremljeni su i kabineti za realizaciju nastave stručnih predmeta savremenim sredstvima i pomagalima u cilju integrisanja teorijske i praktične nastave.
Projekat je omogućio i usklađivanje sistema upravljanja sa zahtjevima međunarodnih standarda ISO 9001-2000.

EU VET

vocational education and training, EU-VET 3

Škola je realizovala niz aktivnosti u okviru reformskog projekta EU-VET 3, čiji su ciljevi modernizacija nastavnog procesa i opremanje škole. Razvijen je modularni NPP za zanimanje tehničar drumskog saobraćaja, a kabinet saobraćajne struke opremljen je donacijom Evropske komisije savremenim nastavnim sredstvima i pomagalima. Pored računara i ostale opreme, Škola je dobila i softver Virtual Crash2.2, softver za simulaciju saobračajnih nesreća i dinamike kretanja motornih vozila.

Prilika plus program

Agencija za razvoj i saradnju, Švajcarska - Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća RS

Projekat Praktična nastava na radnom mjestu u okviru Programa Prilika Plus realizuje se u Školi u saradnji sa A.D. "Orao" i DOO "Mega-Drvo" od septembra 2017.godine u cilju unapređivanja lokalnog razvoja i povećanja stope zaposlenosti izgradnjom kapaciteta i jačanjem saradnje škola i privrednih subjekata. Program finansira Vlada Švajcarske, a donacijom će radionice za praktičnu nastavu biti opremljene savremenim mašinama i sredstvima za rad i obuku kadrova.

EU programi prekogranične saradnje

Energetska efikasnost

Učenici Škole su 2014.godine učestvovali u realizaciji dijela aktivnosti ekološkog projekta Bijeljina i Bogatić zajedno na putu energetske održivosti kroz povećanje energetske efikasnosti i promocije obnovljivih izvora energije, koji je finansiran sredstvima iz IPA fonda. Evropski centar za obnovljive izvore energije u Gisingu ( Europäisches Zentrum für Erneuerbare Energie Güssing, Austria) omogućio je učenicima studijsko putovanje čiji je cilj bio razvijanje svijesti o energetskoj efikasnosti

Balkan- kuća različitosti

Tokom realizacije projekta prekogranične saradnje pod nazivom Balkan – kuća različitosti, učenici Škole stvorili su Azbuku Bijeljine i osmislili inovativnu turističku turu Očima pisaca za vršnjake iz pet gradova u Srbiji i Bosni i Hercegovini.
Cilj projekta je je bio jačanje socijalne kohezije u pograničnim gradovima Bosne i Hercegovine i Srbije kroz promociju etničkog i kulturnog diverziteta kao društvenog bogatstva.
Projekat prekogranične saradnje Srbije i BiH realizovali su Grupa 484 iz Beograda i Biro za ljudska prava Tuzla od decembra 2011. do januara 2012, a u njemu su učestvovali srednjoškolci iz Bijeljine, Brčkog,Tuzle, Kosjerića, Požege i Užica.